GELECEĞİNİ KEŞFETMEYE HAZIR MISIN?

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1. KONU

İşbu sözleşme kursiyer ile eğitimci kurum (Bundan böyle kurum olarak anılacaktır) arasında, fiziken bir araya gelmeksizin internet vasıtasıyla online eğitim verilmesini ve online eğitime ilişkin şartları düzenlemektedir.


MADDE 2. HİZMET

İş bu sözleşme, kursiyerin talep ettiği ve Tablo A'da nitelikleri belirtili programının (Kur) ücret karşılığında sunumudur.


MADDE 3. HİZMET ŞARTLARI, TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Eğitim internet vasıtasıyla online olarak verilecektir. Kurum, online sistem üzerinden belirleyeceği program ile kursiyerlere eğitim verecektir. Eğitim verilecek bilgisayar programı ya da platformu kurum belirleyecektir. Online eğitime ilişkin bilgisayar programı ya da platformu kursiyer edinecektir. Kursiyer online eğitim alabilmek için gerekli araç ve altyapıya sahip olduğunu beyan ve kabul eder. İlgili materyali tedarik etmek kursun yükümlülüğünde olmadığı gibi ücrete de dahil değildir. Eğitimin başlamasına ilişkin şartlar oluştuğunda ders programı kursiyer ile paylaşılacaktır.

Bir ders saati 45 dakikadan oluşmakta olup, dünyada yaygın olan eğitim programları dahilinde ancak herhangi bir öğretmene bağlı kalmaksızın gerek yerli gerek yabancı öğretmenler eşliğinde eğitim verir. Basılı eğitim materyallerini tedarik etmek kursun yükümlülüğünde olmadığı gibi bedeli kurs ücretine de dahil değildir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren iş bu sözleşme yürürlüğe girer ve eğitim aktiviteleri ertesi gün başlar. Kurs, Eğitime başlama tarihi olarak sözleşmede belirtilen tarihten itibaren 60 gün içinde hizmet vermeye başlamaz ise Kursiyer sözleşmeyi herhangi bir bedel ödemeksizin iptal edebilir.

Kur başlamadan önce kursiyere verilecek özel dersler, kur hazırlık dersleri ve yardımcı aktiviteler sözleşmede verilecek eğitimden mahsup edilemez ancak eğitim hizmeti ifa edilmeye başlanmış olduğu kabul edilir Online ders sırasında katılımcı sayısı 20 olarak belirlenmiştir.

Online derslerin bütün fikri mülkiyet hakları kuruma aittir. Online dersler, kursiyer tarafından kaydedilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz.


MADDE 4. ÜCRET

Yukarıda belirtilen hizmetin karşılığında kursiyer, Hediye eğitim programlarının ( Kurların ) saati ve promosyon ürünlerinin bedeli dikkate alınmaksızın belirlenecek ders saati ücretine göre hesaplanmış ücreti aşağıda belirtilen vade ve miktarlar halinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kursiyer her türlü Eğitim ve Program değişikliğini, talep tarihindeki fiyat farkını ödemek şartıyla talep edebilir.


MADDE 5. ÖDEME ŞARTLARI

Yukarıda belirtilen vadelerde temerrüde düşüldüğünde aylık % 3 gecikme tazminatı ödenir. Kursiyer, iş bu sözleşme tarihi ile eğitime başlama tarihi arasındaki vadelerdeki taksitleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kursiyer tarafından yapılacak erken ödemelerde her taksit için ( Binde beş ) % 0,5 indirim yapılacağını kurum şimdiden Kabul ve taahhüt eder.


MADDE 6. TELAFİ DERSLERİ

Kursiyer, İngilizce eğitim programlarına dahil bir kur için herhangi bir gerekçe göstermeksizin her seviye için 8 saatten fazla olmayacak şekilde telafi dersi talep edebilir. Kurs, bu talepleri değerlendirerek aynı seviye için birden fazla kursiyere aynı anda telafi dersi verebilir. Telafi derslerini anlatacak eğitmenler kurum tarafından belirlenir. Sınav programları bu haktan faydalanamaz.


MADDE 7. JUST VIP

Kurs, Eğitim programı ve kontenjanını 20 kişilik kursiyer sayısına göre programlamış olup kontenjan 6 kişiye düştüğünde Özel ders statüsünde eğitim vermeye başlayarak ders saatini %15, 5 kişi için %30, 4 kişi için %40, 3 kişi için %60 a kadar ders saatini düşürür. 2 kişi ve altındaki sayılarda eğitim geçici süre için dondurulur.


MADDE 8. KAYIT DONDURMA

Eğitim programları, kurs tarafından işbu sözleşmenin devamına olan güven nedeniyle başlatılır ve Kursiyerin sunulan hizmete devamı beklenir. Anılan sebeple bir kur başladıktan sonra kayıt dondurma talep edilemez.

Kur aralarında kayıt dondurma mümkün olup her halükarda 1 yıl içerisinde eğitime başlamak üzere yazılı başvuru yapmak zorundadır. Başvuru tarihinden itibaren 90 güne kadar kur programının başlatılamaması Kursiyer tarafından ayıplı ifa olarak değerlendirilemez. Eğitim görme hakkını dondurmuş olan kursiyer yukarıda belirtilen ücreti vadelerinde ödemeye devam etmekle mükelleftir.


MADDE 9. DEVİR

Kursiyer, işbu sözleşmeden doğan eğitim görme hakkını, üçüncü dereceye kadar kan ve hısım akrabalarına devredebilir. Bu durumda işbu sözleşmeden doğan borçlardan da devralanla birlikte müştereken sorumluluğu devam eder.


MADDE 10. İPTAL

Mücbir sebepler (Sel, Yangın, Deprem Vb.) dışında sözleşme kursiyer tarafından tek taraflı olarak feshedilemez. Sözleşmenin mücbir sebepler olmaksızın kursiyer tarafından tek taraflı olarak fesh edilmesi halinde, Kursiyer sözleşme bedelinin tamamını şimdiden ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.Kurum tarafından fesih nedenlerinin tespiti halinde görülen eğitimin ücreti haricinde sözleşme bedelinin % 30 'u öğrenci tarafından ödendiğinde öğrencinin sözleşmesi feshedilir.


MADDE 11. KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Just English Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Ayrıca gizliliğinizi korumak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir.


Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel veriler, kimlik (ad ve soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası) adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, kayıt altına alındığınız video ve size ait fotoğraflar, görüntü ve ses kayıtları ve kişiyi tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır.


Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından telefon, faks, elektronik posta, posta, elden teslim, elektronik uygulamalar (whatsApp ve benzeri) ve cihazlar aracılığıyla sözlü ve yazılı kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz ya da Şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir.

* Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek veya Şirketimizin katıldığı çeşitli organizasyonlara, davetlere, toplantılara ve fuarlara sizin ve ailenizin katılımının sağlanması amacıyla, uçak bileti alımı, havaalanı transferinin sağlanması dahil sizin adınıza ulaşımınızın ve konaklamanızın sağlanması, gerektiğinde sizin adınıza rezervasyon yapılması amacıyla ve açık rızanız ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

* Ayrıca düzenleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.


Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?

İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde;

 • Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 • Havayolu şirketleri, otobüs firmaları dahil ulaştırma faaliyeti yapan gerçek/tüzel kişilere,
 • Oteller, konuk evleri dahil konaklama faaliyetinde bulunan gerçek/tüzel kişilere,
 • Organizasyon faaliyetinde bulunan gerçek/tüzel kişilere,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlara,
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza,
 • Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili mercilere aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, ik.ece@justenglishtr.com e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya Caferağa Mahallesi Neşet Ömer Sokak No:11 Kat:2 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Veri Sorumlusu : Just English Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Adres : Caferağa Mahallesi Neşet Ömer Sokak No:11 Kat:2 Kadıköy/İstanbul